Logo Gmina Tczów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 22073
W sumie: 60787

Stypendia

 

INFORMACJA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Stypendia szkolne w roku 2018/2019

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie informuje, iż w pokoju nr 2 i 3 przyjmowane będą wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne), w godzinach pracy ośrodka.

Termin składania wniosków:

  • Od dnia 01.09.2018 do dnia 15.09.2018  - w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • Od dnia 01.10.2018 do dnia 15.10.2018 – w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych  dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia oraz wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.  Świadczenia pomocy materialnej przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku szkolnego/

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wypłata stypendium

Wypłata stypendium następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest uzależniona od uprzedniego złożenia oryginałów faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia – do wysokości przyznanego stypendium.

W przypadku zakupu podręczników używanych konieczne jest spisanie oświadczenia osoby sprzedającej oraz kupującej opatrzone pieczęcią szkoły i podpisem nauczyciela.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł na osobę w rodzinie. 

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z p. zm.)  są osoby  spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie rodziny ucznia/słuchacza ubiegającej się o stypendium na terenie gminy Tczów.

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.

Wnioski o przyznanie stypendium dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie w pokojach nr 2 i 3, a także na stronie Urzędu Gminy Tczów www. tczow.pl w zakładce Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne.

Szczegółowe informacje o pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać w pokoju nr 2 i 3 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie oraz pod numerem telefonu 48 676 82 97

wniosek_stypendia

wniosek_stypendia_.pdf

oświadczenie_rodzinne.

oświadczenie_rodzinne.pdf

oświadczenia_dochod_roczny

oświadczenia_dochod_roczny.pdf

ośwwiadczenia_gospodarstwo

ośwwiadczenia_gospodarstwo.pdf

wydatki kwalifikowane

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Tczów

Arkadiusz Baran 

przyjmuje interesantów

w sprawach skarg i wniosków:

czwartek 15.00-16.30

Urząd Gminy Tczów

Tczów 124
26-706 Tczów
tel. 48 67 68 023
gmina@tczow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.