Logo Gmina Tczów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 22073
W sumie: 60787

Dodatki do zasiłku rodzinnego

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 

1. urodzenia dziecka

 przysługuje jednorazowo, w wysokości 1.000,00 zł.

Wniosek o dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

 

2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 

Dodatek przysługuje nie dłużej jednak niż przez okres:

 1. 24 miesięcy kalendarzowych;
 2. 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
 3. 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

 

Dodatek nie przysługuje osobie, jeżeli:

 

 1. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 2. podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki, w żłobku albo przedszkolu, z wyjątkiem:

  a) dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych,
  b) dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem zakładów, o których mowa w art. 3 pkt 7,oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
 4. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

 

3. samotnego wychowywania dziecka

 

osoba samotnie wychowująca dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 

 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

 

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się

 

Dodatek przysługuje w wysokości 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

 

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 273,00 zł na wszystkie dzieci.

 

4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 

rodzina wielodzietna - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego;

 

Dodatek przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 

       - do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o  

         niepełnosprawności;

       - powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się 

         orzeczeniem o umiarkowanym  albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

 

       - 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

       - 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

 

6. rozpoczęcia roku szkolnego

 

Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

 

7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

 1. w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko albo
 2. w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69,00 zł) miesięcznie na dziecko.

 

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Tczów

Arkadiusz Baran 

przyjmuje interesantów

w sprawach skarg i wniosków:

czwartek 15.00-16.30

Urząd Gminy Tczów

Tczów 124
26-706 Tczów
tel. 48 67 68 023
gmina@tczow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.